lunes, 13 de mayo de 2013

Plans de millora a la xarxa

En moltes ocasions hem parlat sobre la importància del període d’adaptació quan els infants arriben per primera vegada a un centre educatiu. Aquesta reflexió es concentra en l’etapa 0-3, per ser aquesta la primera vegada que els infants poden assistir a una escoleta. No obstant, si la primera escolarització ha de ser curada no podem ignorar les dificultats que es poden presentar en canviar de centre als tres anys; sense oblidar que molts infants s’escolaritzen a l’edat dels tres anys.
Per això, i partint de què es tracta d’un moment molt important en la vida d’un infant, ja que és l’entrada a un món aliè a la família i, com tots els canvis importats de la vida requereix un temps d’elaboració perquè alhora hem d’anar canviant nosaltres també.
Els infants no poden deixar-se anar dels seus pares i mares o del seu antic centre sense agafar-se a un altre lloc; per això és molt important que abans d’anar a l’escola algun familiar hagi impregnat amb la seva presència tots els espais de la classe i que hagi pogut conèixer al mestre, veure l’escola i jugar en els seus espais.
A pesar d’això, i tal com es planteja en aquest projecte de millora, no només hem de tenir en compte als infants sinó també a les seves famílies ja que tal com diu Cristóbal Gómez: “tan important és l’elaboració de la separació per als infants com per als seus familiars. L’angoixa que provoca als pares i les mares la separació es transmet als fills. Per això, en les primeres trobades no formals que es tinguin amb la família, és imprescindible donar confiança i parlar d’aquesta angoixa”.
Amb la manera de planificar les aules, els primers dies de classe, i en definitiva, la manera com un centre estigui organitzat estarem transmetent una confiança als infants que, indirectament, transmetrem a les famílies a través d’aquests.
Un dels aspectes que m’agrada sobre aquest projecte és la relació que estableix entre l’adaptació a l’escoleta i l’escola, ja que si la primera escolarització (0-3 anys) es treballa d’una forma adequada facilitarem que, després, quan el nen o la nena tingui que tornar a adaptar-se a l’escola infantil no li suposi cap neguit ja que recordarà l’etapa d’adaptació com una etapa satisfactòria; per això, com diu Vicenç Arnaiz “ens hem d’afanyar a dissenyar una estratègia que permeti l’accés a la separació de l’infant com una conquesta d’aquest i no com l ‘acceptació amb més o menys resignació d’una distància imposada”.  
Amb les propostes per facilitar aquesta transició que es presenten a l’enllaç, es deixa constància de la importància de què els mestres siguin conscients que una adaptació ben feta exigeix una preparació que implica aspectes molts diversos i comença abans que els infants  comencin l’escola.
De forma complementària a aquestes propostes, en Vicenç Arnaiz, al seu article “la conquesta de la classe i l’adaptació dels infants i les seves famílies a les escoletes de Menorca” també suggereix altres alternatives classificades segons a qui van adreçades (família, mestres o infants) com ara que les escoles disposin d’àlbums sobre totes les escoles on els infants aniran (que incloguin fotos d’espais i de personal) o fer una maleta com a acomiadament de l’escoleta, en la qual van elaborant records de l’escoleta (casset de cançons, fotos del grup…) i també hi posen algun regal per als que els han de rebre. En aquest darrer cas, em sembla molt bona proposta ja que els infants porten la seva motxilla, amb les seves experiències a la nova escola i accepten les vivències dels altres nens. A més, pot ser un bon recurs per a la nova tutora, la qual pot utilitzar tots aquests elements per donar continuïtat a aquest canvi, per exemple utilitzant les cançons conegudes.
Per tot això, crec que és un bon projecte de millora, perquè a pesar d’estar contemplat al centre proposa uns aspectes innovadors que podrien enriquir el procés que es duu a terme actualment.

En aquest cas, l’Escola bressol Gespa ens mostra un projecte de millora relacionat amb el moment del menjador, en el qual es pretén enriquir aquest moment, mitjançant l’assignació d’un paper més actiu als infants.
Algunes propostes innovadores d’aquest projecte són:
Al grup de 2 a 3 anys:
Cada dia hi ha dos encarregats d’anar a la cuinera i aquesta els explica que hi haurà per dinar. Després aquests ho han d’explicar als seus companys. A poc a poc, al segon trimestre, aquest grup ajudarà a les mestres a parar taula (fent torns).
Les mestres serveixen el primer plat a cada infant i després al segon plat el posen enmig de la taula i cada infant agafa la quantitat que vol menjar. Quan acaben, són els mateixos infants qui lleven la taula.
Al grup de 1 a 2 anys:
Cap al segon trimestre, també comencen a anar a la cuina a agafar el carro del menjar i a parar taula.
Un encarregat reparteix els baveralls i un altre les culleres. La tutora passa una palangana amb els tassons i cada infant n’agafa un. Després també ajuden a arreplegar la taula.
Els nadons:
Seuen tots a la taula i la tutora els va repartint els baveralls i el plat amb el menjar. Alguns comencen a menjar sols i altres és la tutora que els ho dona. Aquests infants també tenen els plats i tassons de vidre per tal de veure el que mengen.
En quant als materials que s’utilitzen al menjador no són de plàstic sinó que són de vidre transparent per tal que els infants puguin veure el que hi ha dins. A més, les gerres i els tassons estan adaptats a cada grup d’infants per tal de fer-los més autònoms.
Aquesta proposta em va semblar molt bona i em va fer pensar sobre la bona pràctica que vaig exposar sobre l’escoleta on faig les pràctiques (enllaç de la bona pràctica). Experiències així et fan veure com el que per a tu eren propostes molt innovadores, són millorades per altres que inclouen aspectes en els quals jo ni havia parat atenció. Per exemple, el fet que els nadons també tinguin un espai al menjador o que els infants puguin decidir la quantitat de menjar que menjaran.
En el cas dels materials, crec que els centres, per manca de confiança en els nens continuen posant plàstic per evitar que els infants el puguin trencar. Això hem recorda a una proposta que vaig fer a la meva aula on vaig fer un racó de la natura que inclou pedres. Al principi la tutora em va dir que se les tirarien per damunt però li vaig explicar que si aprenien (amb la nostra ajuda) a fer un ús adient d’aquests materials, ho farien servir com a qualsevol altre, sent conscients de les seves característiques i del que això implica. Per això crec que si des d’un principi se’ls acostuma a tractar amb materials, sent conscients de les normes que aquests impliquen no hi haurà cap problema, i no realitzaran accions que ara fan amb els gots de plàstic com ara copejar-los amb la taula o llençar-los, ja que saben que no passa res per fer-ho.
Considero, que aquesta pràctica és un molt bon exemple de concepció d’infant com a capaç i que reflecteix una reflexió prèvia al procés de decisió que fa referència a la manera d’entendre i de considerar aspectes tals com: Quin lloc ocupa i on situem l’individu i el grup? Quina confiança i quines possibilitats atorguem als nens i nenes? Quin valor donem als contextos físics i relacionals? Aprenem sols o juntament amb altres persones? Quines possibilitats d’acció oferim? Quina connexió existeix entre els distints contextos vitals? Quins valors volem propiciar (respecte, solidaritat, cooperació, capacitat crítica, curiositat, autonomia...)? Com els vivim en la comunitat educativa? (Blasi, 2003, 5). Es tracta, d’un seguit de qüestions que ens fan pensar si allò que fem està donant resposta al que pretenem; es tracta de la importància del COM ho fem.

En primer lloc, dir que crec que en trets generals, la pràctica realitzada per aquest centre és un bon exemple de intenció de millora, donat que fan un anàlisi en general sobre diferents aspectes relatius a l’escola per després seleccionar el que més rellevància té i millorar-lo. Fins aquí, és un bon procés per detectar el pla de millora ja que parteix d’una mancança i arrel d’aquesta l’escola planifica un procés de millora en l’àmbit educatiu, en aquest cas, l’estimulació primerenca.
En canvi, si observem alguns dels objectius que proposen, com ara: afavorir l’educació integral dels alumnes o avaluar les dificultats d’aprenentatge a través de l’avaluació inicial i continua, podem veure com aquests són aspectes que qualsevol centre considerat com educatiu hauria de contemplar en qualsevol situació. Per això, tot i que aquest pla és molt adient perquè són aspectes bàsics en l’educació de qualsevol infant, crec que tots els centres haurien de comtemplar-lo com una forma adequada de treballar, en la qual tal com diu el currículum es respectin els ritmes i necessitats de cada infant.
Malgrat que penso que aquest pla no hauria d’arribar a ser contemplat com a millora sinó que els centres haurien de treballar sobre una concepció que inclogui els principis que aquest projecte planteja com a nous, crec que arrel d’aquest anàlisi el centre haurà pogut canviar la metodologia sota la qual basava les seves actuacions per adaptar-la a una concepció més actualitzada i realista sobre la infància. Un dubte que em sorgeix arrel d’aquest pla és, quan parlen de programes d’estimulació, fan referència a programes que s’aplicaran en determinades situacions o a documents que guiaran les seves actuacions en el dia a dia? En cas de ser la primera opció, penseu que basta adaptar activitats només en determinades situacions? Què passa amb la resta de moments? Crec que estaríem davant d’una errada molt comuna als centres, on professionals pensen que pintar una paloma el dia de la pau, suposa que els infants assoleixin un valor bàsic, la solidaritat.
En definitiva, puc dir que a pesar de què pensi que molts dels plans de millora haurien de ser bones pràctiques que realitzés qualsevol centre, he de dir que el fet que un centre sigui capaç de detectar aquestes mancances i exposar-les amb claredat a fi de millorar-les diu molt de l’esperit de superació d’aquests professionals. Actualment, des del meu punt de vista, els centres tenen  una manca molt considerable de processos de reflexió; acostumem a realitzar accions que queden en el buit perquè directament les considerem com a bones, sense agafar distància, sense dedicar un temps de la jornada escolar a analitzar si allò que fem veritablement s’adapta a la nostra idea d’Infància, als objectius que volem assolir.
És per això que el fet que un grup de professionals es reuneixin per debatre sobre una determinada situació i proposin alternatives de millora, és un pas molt important per canviar aquesta manera de ser, es tracta de treure el peu de la nostra zona de confort i provar altres coses. Potser, no sempre les coses sortiran bé, però si mantenim una actitud crítica i reflexiva amb les pròpies actuacions estic convençuda que anirem millorant, superant obstacles i que cada vegada els centres proposaran més plans de millora, perquè...
NO ÉS CERT QUE TOT ÉS MILLORABLE?

Referències:
GOMEZ MAYORGA, C. (2003): La conquesta de la classe. El període d'adaptació. En in-fan-ci-a, n° 131.
ARNAIZ, V. (2006). L’adaptació dels infants i les seves famílies a les escoletes  de Menorca. Anuari de l’Educació de les Illes Balears, Fundació G.Cifre de Colonya. 
BLASI, M. (2003). La vida quotidiana de zero a sis anys. Revista Guix d’Infantil, 11, 5-10.

Competències treballades:
Un projecte de millora implica una sèrie d’actuacions per part dels professionals que consideren necessari un canvi en el seu centre, per això, de forma inevitable he reflexionat sobre aquests elements o actituds que porten a una bona actuació professional (1.2.).
Per altra banda, per fer aquest anàlisi he hagut de cercar informació en altres blogs i fonts que m’han servit per agafar idees tant teòriques com pràctiques que amplien la meva formació. Fins i tot, en un cas concret (el menjador) he pogut veure com els coneixements que jo tenia sobre el que per a mi era una bona pràctica, es veien millorats per una altra experiència que m’ha servit d’exemple a seguir (1.3.).

Per últim, de cada projecte trobat he cercat informació complementària que m’ajudés a veure les debilitats i fortaleses de cadascun, recorrent a les referències bibliogràfiques citades i a coneixements adquirits al llarg de la carrera (5.3.).

No hay comentarios:

Publicar un comentario